วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553

คาถาเจิมบ้าน เจิมรถ

เสกแป้งที่จะเจิมเสกว่า อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ ( 9 คาบ)

ครั้งแรกให้เอามือกวาดตรงที่จะเจิม แล้วว่า
“ พุทธังปัจจักขามิ ธัมมังปัจจักขามิ สังฆังปัจจักขามิ ” เอามือกวาด 3 ครั้ง

เสร็จแล้วเอามือวางแปะลงตรงที่จะเจิมนั้นว่า
“ ปะฐะมัง สิริสังชาตัง ทุติยัง อังคะเมวะจะ ตะติยัง ฐานะเมวะจะ อะสังวิสุโลปุสะพุภะ ”

แล้วจึงเจิมดังนี้ เจิมโดยเอานิ้วมือขวา จิ้มลงที่แป้งซึ่งเสกเตรียมไว้แล้วเจิมว่า
“ อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ ”

ทั้งนี้จะมี 9 จุด แบ่งออกเป็น 3 แถว
แถวล่างมี 4 จุด, แถวกลางมี 3 จุด, แถวบนมี 2 จุด, ยอดสุดเป็นตัวอุณาโลม (คล้ายๆเลข 9 ไทย)
เจิมจุดหนึ่งก็บริกรรม “ อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ ” ครั้งหนึ่งจนกว่าจะครบ 9 จุด บริกรรม 9 ครั้ง
ส่วนตัวอุณาโลมเจิมไปบริกรรมไปว่า

“ อุณาโลมา ปะนะชานะเต จงมาบังเกิดเป็น อะสังวิสุโลปุสะพุภะ ”

เสร็จแล้วให้เอามือกุมครอบจุดทั้งหมด แล้วภาวนาคาถา มงกุฏพระพุทธเจ้า ว่า

“ อิติปิโสวิเสเสอิ อิเสเสพุทธนาเมอิ อิเมนาพุทธตังโสอิ อิโสตังพุทธปิติอิ ” (9คาบ)

อาถรรพณ์เวท

ไม่มีความคิดเห็น: